iClean by Schön AB Integritetspolicy

På iClean by Schön värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur iClean by Schön AB (556818–2637), fortsättningsvis kallad iClean, samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänvisas till en levande fysisk individ. Personuppgifter som direkt kan hänvisas till en individ kan vara namn, mailadress och telefonnummer. Personuppgifter som inte direkt kan hänvisas till en individ, men genom att använda sig av kompletterande uppgifter kan även vara en personuppgift, som till exempel IP-nummer.

Vad är en behandling av personuppgift?

Alla personuppgifter som samlas in måste på något sätt behandlas. Det kan ske både på automatiserad väg, såsom i våra IT-system eller i fysiska register, som till exempel fysiska pärmar.

Personuppgiftsansvariga

iClean är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Insamling av information

iClean samlar in information från dig när du besöker vår hemsida (icbs.se), bokar/beställer våra tjänster både via hemsidan, e-post och per telefon, om du är kontaktperson eller anställd på ett företag som är kund till oss eller när du på annat sätt har kontakt med IClean. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. 

Vilken information behandlar vi?

Nedan har vi gjort en översiktlig sammanställning av vår behandling av personuppgifter för att tydligt förklara vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar för våra olika ändamål, vilken rättslig grund som ligger till grund för vår behandling och hur länge vi lagrar uppgifterna.

Generellt
ÄndamålRättslig grundPersonuppgifter som behandlasLagringstid
Direktmarknadsföring som telefoni, post, mailtutskickBerättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost2 år
Uppgifter som samlas in i samband med rekryteringBerättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost2 år

Rikta marknadsföring per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende iClean och utvalda samarbetspartners varor och tjänster

 

Berättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost2 år
Personuppgifter som behandlas vid events och andra sammankomster.Berättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost3 mån
Som kund eller potentiell kund
ÄndamålRättslig grundPersonuppgifter som behandlasLagringstid
Möjliggöra allmän kundvård/serviceBerättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost2 år

Fullgöra och hantera

kundförhållandet samt tillhandahålla våra tjänster

 

Berättigat intresseNamn, telefonnummer, adress, epost2 år
Genomföra lokalvårdsuppdragAvtalNamn, telefonnummer, adress, epost2 år
BokföringRättslig förpliktelseNamn, adress, personnummer, RUT-underlag, telefonnummer, mail7 år

Uppgifter om dina beställningar/

genomförda köp

Avtal/rättslig förpliktelseNamn, telefonnummer, adress, epost7 år

Administrera ditt kundärende (såsom reklamationer och RUT-avdragsansökningar)

 

Avtal och Rättslig förpliktelseNamn, telefonnummer, adress, epost7 år
Vart sker behandlingen av dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att alla dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid de tillfällen det inte är möjligt så ser vi alltid till att dina personuppgifter skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vem delar vi dina personuppgifter med:

Det händer att vi delar dina personuppgifter med andra organisationer.

 

Personuppgiftsbiträden behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden inom följande kategorier:

  • IT-tjänster
  • Marknadsföring

 

Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga. Dessa är de organisationer som är ensamt ansvarig för behandlingen och dessa kan vi inte ställa några krav på.

  • Myndigheter
  • Revisor
  • Försäkringsbolag
Var får vi dina personuppgifter ifrån?
  • Du tillhandahåller oss dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, per telefon, email eller genom hemsidan.
  • Vi köper in listor från offentliga register.
Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och under gällande lagstiftning. I detta avsnitt förklarar vi dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att vi ska kunna tillgodose din förfrågan om dina rättigheter så måste vi säkerställa att det är rätt person som ställer frågan, varför vi måste kunna identifiera dig. Allt för din trygghet.

Vi kan även inhämta personuppgifter från våra samarbetspartners.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vilket ändamål det gäller.

Rätt till tillgång

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan därför begära tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Vi är måna om att vi har korrekta personuppgifter om dig. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga så är din rättighet att få dem rättade. Det kan även vara så att de är ofullständiga och behöver kompletteras.

Rätt till radering

Dina personuppgifter tillhör dig och vi lånar endast dem. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om du anser att de till exempel behandlas olagligt eller de inte längre behövs. Dock så måste vi vid vissa tillfällen fortsätta behandlingen av personuppgifter där det finns andra lagar som kräver det, till exempel bokföringslagen. När det finns andra lagar som tvingar oss att fortsätta behandla dina personuppgifter så har vi inte möjlighet att radera dina uppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Detta innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa ändamål. Detta kan ske i det fall den registrerade motsätter sig uppgifternas korrekthet eller om de behandlas olagligt. Behandlingen av dina personuppgifter kommer därför begränsas under tiden som utredningen sker.

Rätt att göra invändning mot viss typ av behandling

I de fall vi använder oss av intresseavvägning, så har du rätt att göra invändning på behandlingen av personuppgifter. I de fall vi anser att vår behandling väger tyngre än den registrerades intresse så kommer vi att fortsätta behandlingen av personuppgifter. I de fall du invänder mot direktmarknadsföring så kommer vi att sluta den behandlingen.

Cookies

Vi använder Google Analytics för att spåra antalet besökare på vår webbplats. Det görs endast för att övervaka antalet träffar på våra sidor och öka användarupplevelsen och därför kan vi inte spåra eller spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att vända dig till iClean by Schön AB.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din begäran skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt namn, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. iClean by Schön AB, Västergatan 20, 274 32 Skurup.